# Demoumgebungen

Demoumgebungen der Mint System.

Siblings: Produktive Umgebungen, Testumgebungen

# Odoo

Mint System

Link Beschreibung
https://zeiterfassung.mintsys.ch Demoumgbung für Zeiterfassung
https://odoo13.mintsys.ch Allgemeine Demoumgebung Odoo 13
https://odoo14.mintsys.ch Allgemeine Demoumgebung Odoo 14
https://finanzen.mintsys.ch Demoumgebung für Finanzen

Kunden

Link Beschreibung
https://steiner.mintsys.ch Steiner Sarnen Schweiz AG
https://zgraggen.mintsys.ch Zgraggen Holding
https://arnold.mintsys.ch Arnold Reklamen AG
https://aersolution.mintsys.ch Aersolution Interior AG
https://metallprojekt.mintsys.ch metallprojekt gmbh
https://trimada.mintsys.ch Trimada AG
~~https://kleinbrauerei.mintsys.ch Kleinbrauerei Stiär Biär AG~~
https://erevo.mintsys.ch e-Revo AG

# Nextcloud

Link Beschreibung
https://nextcloud.mintsys.ch Nextcloud Demoumgebung

# Moodle

Link Beschreibung
https://moodle.mint-system.ch Moodle Demoumgebung